فروشگاه شهر تحریر - رودسر

جناب آقای امیر پور تلفن همراه: 09113427362


شماره تماس  01342625800

آدرس:  خیابان امام نبش چهارراه ماهی فروشان مجتمع تجاری امیرپور